آنچه باید درباره سیل بدانید

سیل یکی از شایع‌ترین حوادث طبیعی است. همواره باید خطر وقوع آن را در هر جایی در نظر داشت، اما این خطر در نواحی پَست، در کنار آبگذرها و سدها به مراتب بیشتر است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «شهروند» در ادامه نوشتک قطعا به‌مراتب شــنیده و دیده‌اید که در جای‌جای ایران و جهان سیل‌های ســهمگین، همراه با خسارات سنگین و حتی بعضا غیرقابل جبران به‌وقوع پیوسته است. سیل، بزرگ یا کوچک، می‌تواند اثرات مخربی روی خانه و خانواده شما بگذارد، اما می‌توانید برای کاهش آسیب‌های ناشی از جاری‌شدن سیل، اقداماتی انجام دهید. بیاموزید که چگونه برای سیل آماده شوید، از آبگرفتگی پس از سیل درامان بمانید و هنگام بازگشت به خانه از سلامتی خود محافظت کنید. باید بیاموزیم در زمان وقوع سیل برای نجات جان خود و اطرافیان‌مان چه اقداماتی را انجام دهیم. آنچه در ادامه می‌خوانید نکاتی است در مورد سیل، خطرات ناشی از آن و کمک‌های اولیه در هنگام وقوع سیل.

حال ابتدا می‌خواهیم تعریف دقیق و جامعی از سیل داشته باشیم:

به هرگونه طغیان آب از بستر معین شده برای رودخانه‌ها و سرازیر شدن در بستر زمین که متعاقبا همراه با تشکیل روان‌آب‌های شــدید اســت، ســیل گفته می‌شــود. معمولا این‌گونه طغیان‌ها یا در فصول پربارش (پاییز، زمســتان و بهار) بر اثر بارش زیاد یا در فصول غیربارشی (تابستان) و بر اثر بارش‌های ناگهانی اتفاق می‌افتد.

در حــال حاضر و بــا توجه به پیشــرفت‌های حوزه تکنولوژی و ایســتگاه‌های متعدد هواشناســی در سراســر جهــان و همچنین نکاتی از قبیل دوره‌های بازگشــت سیل در مناطق مختلف یا پوشــش گیاهی مناطق که نقش قابل توجهی در جهت جلوگیری از بروز سیل دارد، پیش‌بینی وقوع این پدیده تا حد زیادی امکان‌پذیر است.